Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, które możesz podać nam korzystając z naszego sklepu, bloga i formularza oraz wysyłając do nas bezpośrednio maila.

Administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”)

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających i korzystających ze sklepu, bloga i formularza w domenie zaprosnaslub.pl (sklep, blog i formularz w domenie zaprosnaslub.pl będą dalej zwane „Stroną”) oraz klientów ww. sklepu jest Sebastian Paszko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Artystyczna Sebastian Paszko pod adresem Rzuchów 26, 37-300 Leżajsk, wpisany do rejestru CEIDG, posiadający NIP (w trakcie dopełniania formalności w urzędzie) oraz REGON (w trakcie dopełniania formalności w urzędzie), zwany dalej „Sprzedawcą”.

Dane osobowe

Osoby chcące dokonać zakupu w sklepie, proszone są o podanie danych osobowych. Możliwym jest także, że prześlesz nam niektóre dane osobowe wysyłając do nas maila. Dane osobowe przesyłasz nam także wysyłając Formularz zamówienia. Gromadzimy także dane analityczne przy pomocy narzędzia Google Analytics (możesz zablokować śledzenie przy pomocy odpowiednich narzędzi np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Dane te są przetwarzane jedynie w celu świadczenia usług oferowanych w sklepie oraz w celu realizacji zamówień, a także w celu marketingu bezpośredniego. Podstawą przetwarzania danych dobrowolnie przez Państwa podanych jest: umowa sprzedaży i/lub umowa o świadczenie usług oraz działania podejmowane w kierunku zawarcia takich umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązki ciążące na sprzedawcy, a wynikające z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zgoda na przetwarzanie danych, którą wyrażasz w sklepie i/lub formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzanie danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzanie danych w celu badania zadowolenia klientów z naszych usług i towarów, korzystania ze Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych jest dobrowolne, ale w części przypadków może być niezbędne do zawarcia umowy i/lub świadczenia usług. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania ze sklepu/Formularza/bloga tj. niemożnością korzystania z usług i/lub niemożnością dokonania zakupów. Przetwarzanie danych osobowych pozostanie zgodne z prawem aż do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzać będziemy do momentu ustania obowiązku prawnego ich przetwarzania, a więc do czasu gdy: zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych osobowych obowiązek prawny przestanie na nas ciążyć, możliwości dochodzenia, ustalenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń ustanie, zgoda na ich przetwarzanie zostanie przez Państwa cofnięta

Uprawnienia

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania: Dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, żądania przeniesienia do innego administratora swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Skorzystać z powyższych praw możesz poprzez kontakt mailowy lub listowny z administratorem danych (dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt z administratorem danych osobowych”).

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dane przetwarzane są w bezpieczny sposób przy użyciu zabezpieczeń, środków organizacyjnych oraz technicznych zgodnych z przepisami prawa (m.in. stosujemy szyfrowane połączenia SSL).

Odbiorcy danych osobowych i usługi zewnętrzne:

Powierzenie danych poniższym podmiotom odbywa się w zakresie minimalnym, niezbędnym do realizacji usług, zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych przez sklep. Oto lista możliwych odbiorców Państwa danych osobowych: hostingodawca, podmioty dostarczające zamówione towary, podmiot będący dostawą płatności, podmiot realizujący usługi księgowe, podmiot realizujący usługi graficzne, podmioty realizujące wsparcie techniczne, aktualizację Strony oraz usługi marketingowe, podmiot dostarczający oprogramowanie i/lub portal potrzebne do zarządzania zamówieniami, prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia sklepu internetowego, podmiot dostarczający system bazodanowy i mailingowy, organy publiczne określone w prawie.

Kontakt z Administratorem danych osobowych:

Korzystanie z uprawnień oraz zadawanie pytań dotyczących danych osobowych i/lub Polityki Prywatności odbywa się drogą mailową pod adresem sklep@zaprosnaslub.pl i/lub drogą listowną pod adresem PRACOWANIA ARTYSTYCZNA Sebastian Paszko, Rzuchów 26, 37-300 Leżajsk